Sử dụng máy tạo ẩm cho hiệu quả cao: Người xưa hay có câu “của bền tại người” biết rằng không