Trong nhiệm kỳ của tôi là bàn về đánh bài phỏm

Chủ đề được thường xuyên quan tâm trong nhiệm kỳ của tôi là bàn về đánh bài phỏm và mức độ tham nhũng nhìn chung ngày càng tăng trong xã hội. Tham nhũng luôn luôn tồn tại, tất nhiên là thế, song ở Mộ, vấn đề này không được thể chế hóa như ở một số nước và nó cũng không phải là một phần cố hữu trong văn hóa điều hành của chúng tôi. Nhân viên và các cơ quan hành chính hiểu rằng tham nhũng là một tội danh và họ rất cẩn thận để không dính vào nó, tối thiểu là không công khai làm điều đó.
Thực hiện giám sát là yếu tố quan trọng để đảm bảo công việc được thực hiện đúng quy định, không xảy ra hoạt động đưa tiền trái phép. Ý tưởng ban đầu về vai trò và trách nhiệm của Nội các là cơ quan này chỉ nên chuyên tâm vào việc ra quyết định căn cứ vào những tài liệu do nhân viên hành chính của các Bộ chuẩn bị. Nhưng tại những nơi có thể, tôi yêu cầu Bộ trưởng và cán bộ cao cấp tự xem xét công việc của họ. Họ sẽ đánh bài đổi tiền và phải tới văn

Trong nhiệm kỳ của tôi là bàn về đánh bài phỏm

phòng và công trường để kiểm tra tiến độ. Nếu cùng một lúc mà có quá nhiều dự án thì các báo cáo có kèm hình ảnh sẽ rất hữu ích. Tôi luôn yêu cầu được cung cấp báo cáo đó sau một khoảng thời gian nhất định. Khi đó và cả sau đó nữa, tôi thường tới thăm các công trường và gặp gỡ các giám sát viên, kỹ sư. Tiếp đến, tôi sẽ thông báo cho Nội các biết và đưa ra ý kiến của mình. Cách làm này giúp cảnh báo cho các vị Bộ trưởng và các nhân viên khác về ý thức với công việc của họ.
Sau mười năm cầm quyền, tôi nhận thấy rằng các quyết định của Nội các vẫn không được thực hiện đúng. Tôi đã yêu cầu các vị Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện quyết định của Nội các, song do tôi không nghiêm khắc khi giao thực hiện yêu cầu đánh bài trên mạng đó nên nhiều Bộ trưởng đã giao công việc đó cho nhân viên của mình.
Hoạt động quản lý như vậy quả thật yếu kém. Các viên chức gặp phải nhiều bất cập: Họ gặp khó khăn trong việc xác định phạm vi có thể sửa đổi trong quyết định của Nội các để phù hợp với tình hình thực tế. Nếu đánh bài câu cá và muốn báo cáo với Nội các về những khó khăn gặp phải, họ chỉ có cách duy nhất là thông qua Bộ trưởng hoặc gửi thư cho Nội các.

Leave a Reply